Corona

Informatie over het coronavirus en het basisonderwijs
Via onderstaande websites komt u bij de meest recente informatie over het coronavirus en het basisonderwijs:

Afspraken WdV over thuisblijven en quarantaine bij besmettingen (versie 19-11-2020).pdf

1Protocol-basisonderwijs 19 november 2020.pdf

www.rijksoverheid.nl coronavirus

Beslisboom

Schoolmaatregelen Corona (versie: 12 oktober 2020)

Algemeen
• kinderen hoeven geen afstand van elkaar en van leerkrachten te houden.
• leerkrachten en volwassenen dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
• we wassen regelmatig onze handen
• ouders komen niet in school

Handen wassen
Onderzoek wijst uit dat goed handenwassen voldoende is als preventiemiddel.
Desinfecterende gels zijn niet nodig en worden vaak zelfs afgeraden. Mocht uw kind op een
bepaalde manier last krijgen van de door ons gebruikte zeep, vinden wij het prima dat uw
kind eigen zeep meeneemt, maar dus geen handgels meer. Wilt u dit wel even afstemmen
met de leerkracht van uw kind?

Ventilatie
Wij besteden extra aandacht aan het goed ventileren van onze lokalen.

Trakteren
Voor de zomervakantie konden de kinderen een tijd lang niet trakteren. Wij gaan dat als drie
scholen weer toestaan. Er dienen wel een paar regels in acht genomen te worden:
• uitgangspunt is een in de winkel gekochte, voorverpakte traktatie en niet een zelf
verpakte traktatie uit te delen;
• kinderen nemen hun traktatie zelf mee naar binnen of ouders leveren de traktatie bij
het hek van de patio af (groep 1 t/m 4);
• verzoek wel even met de leerkracht af te stemmen wanneer er getrakteerd kan gaan
worden;

Ouders niet in school
Ouders mogen op dit moment niet in school komen. Wel kan het zijn dat vrijwilligers met een
specifieke taak in de school aan het werk gaan, mits zij zich houden aan de geldende
richtlijnen. Zo zijn er medewerkers van de TSO in school. Daarnaast zijn ook externe
hulpverleners welkom binnen de school. Ook zij houden zich aan de richtlijnen zoals die ook
voor leerkrachten gelden.
Voor sommige oudergesprekken is het nodig elkaar op school te zien. Denk bijvoorbeeld aan
het kennismakingsgesprek met nieuwe ouders. Dat zijn de uitzonderingen op de regel
waarbij we ons dan goed aan de coronarichtlijnen houden.

Halen en brengen

Ochtend
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun kind/kinderen 's ochtends
tot het hek bij de patio brengen. De leerlingen van de groepen 3 en 4 lopen zelf naar binnen.

De leerlingen van de groepen 1-2 worden opgewacht door één van de leerkrachten van de
groepen 1-2. De ouders verlaten vervolgens het plein via het zijhekje op ons plein.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig het plein op. Hun ouders komen niet op
het plein maar zeggen gedag bij de brug.

Tussen de middag
Een aantal leerlingen zal naar huis gaan tussen de middag. De ouders van leerlingen uit de
groepen 1 t/m 4 kunnen op ons plein hun kind/ kinderen bij de witte stippen opwachten.

➢ BELANGRIJK: Deze ouders komen via het hoofdhek het plein op. Verzoek bij
binnenkomst strak links af te slaan en niet over het plein van de Maranatha te lopen.
Loop a.u.b. links van de stippellijn op het plein. Dit omdat op het Maranathaplein op
dat moment namelijk leerlingen buiten spelen.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die tussen de middag naar huis gaan, verlaten via het
zijhek het plein dus niet via de hoofdingang. Eventueel wachtende ouders van deze
leerlingen wachten buiten het zijhek.

Vanaf 12.50 uur komen de kinderen weer naar school. Dan geldt voor deze kinderen weer
hetzelfde systeem als tijdens de start van de dag:
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun kind/kinderen weer tot het
hek bij de Patio brengen. De leerlingen van de groepen 3 en 4 lopen zelf naar binnen. De
leerlingen van de groepen 1-2 worden opgewacht door een leerkracht. De ouders verlaten
het plein via ons zijhekje op het plein.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig het plein op. Hun ouders komen niet op
het plein maar zeggen gedag bij de brug.

Einde van de schooldag
Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 mogen op het schoolplein wachten bij de witte stippen
om hun kind op te halen. Mochten deze niet beschikbaar zijn, wachten deze ouders daar
ergens in de buurt. Wij gaan ervan uit dat u gepaste afstand van elkaar houdt.
Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 wachten buiten het schoolhek.
De kinderen van groep 4 t/m 8 verlaten zelfstandig de school en zoeken hun ouders op of
gaan zelfstandig naar huis.
De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun leerkracht tot aan het hek van de patio
gebracht en zoeken dan hun ouders op.

Om 3 uur mag naast het zijhek ook het grote hek gebruikt worden aangezien de twee andere scholen dan al uit zijn.

Vervanging
Als een leerkracht zich ziekmeldt, doen wij een vervangingsverzoek bij het RTC. Dat is de
organisatie die dat voor onze stichting regelt. Als zij geen vervanger beschikbaar hebben en
er is ook geen eigen Rietkraag-leerkracht beschikbaar, verdelen wij de groep over andere
groepen als dat mogelijk is. De mogelijkheid daartoe verschilt namelijk. Mocht het bijvoorbeeld
zo zijn dat meerdere leerkrachten afwezig zijn, neemt de ruimte om te verdelen af.

Plan B
Plan B is een werkplan en instructie voor de leerkrachten. Er staat in beschreven we hoe we kunnen
handelen in de volgende gevallen:
1. Eén of meerdere leerlingen thuis maar niet ziek.
2. Hele groep leerlingen thuis.
3. Leerkracht thuis maar niet ziek. Klas op school.
4. Leerkracht ziek. Wel/geen invaller.

Vormgeving per bouw:

Groep 1-2
Bij thuiszitten van 1 of meerdere kinderen zullen opdrachten die in de klas gemaakt worden meegeven worden aan de ouders van de thuiszittende leerling(-en). Als een hele klas thuis mocht komen te zitten, zullen er werkpakketten samengesteld worden die opgehaald moeten worden van school.
Bij ziekte van de leerkracht zal eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, verdelen we de groep over de andere kleutergroepen. Dit doen we in eerste instantie voor twee dagen. Daarna onderzoeken we of verlenging mogelijk en/of nodig is.

Groep 3 t/m 5
Als een leerling 1 of 2 dagen ziek is, wordt er nog geen werk klaargezet in Classroom. Is een kind langer dan een week afwezig is, zal er door ouders een pakketje met werk opgehaald kunnen worden op school. Dit werk bestaat uit werkboeken en de weektaak.
Er worden dan nog geen online-lessen gegeven. Wel kunnen er eventueel opdrachten/ documenten via Classroom gedeeld worden. Er is een document voor ouders/kinderen met algemene werksuggesties (denk hierbij aan: Squla, Snappet werkpakket, online bieb).
Bij het thuiszitten van een hele klas zal het onderwijs op afstand vorm gegeven worden zoals we dat in de lockdown-periode ook hebben gedaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerkracht niet ziek is. We houden twee opstartdagen voor de leerkrachten aan. In Classroom staat dan een dagplanning of weekplanning klaar. De kinderen werken hieraan. De leerlingen kunnen vragen stellen via de chat (groep 5). Ouders van groep 3 en 4 kunnen mailen met dringende vragen. Er komen ook instructiefilmpjes in Classroom te staan.
Bij ziekte van de leerkracht zal er eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, gaan we werken met de jaargroepen 3, 4, 5 bij elkaar (maximaal 2 dagen). Is de leerkracht niet ziek maar wel verplicht thuis, dan zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs op afstand.

Groep 6 t/m 8
Bij thuiszitten van 1 of meerdere kinderen wordt er door dit kind/deze kinderen meegedaan met het lesprogramma van de dag. Werk wordt klaargezet in classroom. Kinderen kunnen inloggen via Meet om mee te doen met de instructies en lessen.
Bij een langere periode van ziekzijn kan het nodig zijn dat schriften/boeken opgehaald worden op school. Bij thuiszitten van een hele klas zal het onderwijs op afstand vormgegeven worden zoals we dat in de lockdown-periode ook hebben gedaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerkracht niet ziek is. We houden twee opstartdagen voor de leerkrachten aan. Op Classroom staat dan een dagplanning klaar. De ochtend zal dan starten met een dagopening via Meet. De leerlingen kunnen vragen stellen via Classroom en Meet. Lessen/ instructies/ filmpjes staan klaar in Classroom.
Bij ziekte van de leerkracht zal eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, maar er wel een onderwijsassistent beschikbaar is, zal de onderwijsassistent in de klas aanwezig zijn. De leerkracht van de parallelgroep gaat van de ene naar de andere groep om de instructies te geven. De onderwijsassistent begeleidt het zelfstandig werken.
Als de leerkracht thuis is maar niet ziek, dan zal de leerkracht zoveel mogelijk ondersteunen vanuit huis. Hier hebben we al wat ervaring mee opgedaan. De leerkracht kan de kinderen via Meet instructie geven en de leerkracht kan helpen met eventuele vragen die er zijn. Voor de dagplanning, opdrachten, werk en contact maken we gebruik van Classroom.
Als een kind ziek is, kan het natuurlijk geen onderwijs volgen. Zoals al aangegeven moet u er rekening mee houden dat bij uitval van een groep de leerkracht een dag of twee nodig kan hebben om het thuisonderwijs op te starten. Zo kan het zijn dat er bv. iets van school gehaald moet worden.
Het is belangrijk dat ook thuis de digitale middelen die nodig zijn om het onderwijs op afstand goed te realiseren op orde zijn en werken.

Check bij binnenkomst school (triage)
Als u een afspraak heeft op school dan het verzoek de vragenlijst die op de statafel klaarligt, in te vullen. Wij proberen u er ook aan te herinneren vóór de afspraak.

 

2021 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline