Medezeggenschapsraad

Welkom op de homepagina van de MedezeggenschapsRaad (MR).

We zullen hier kort uitleggen wat de medezeggenschapsraad doet.
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3 vertegenwoordigers) en ouders van kinderen  (3 vertegenwoordigers) op de Rietkraag. Hier ziet u wie er dit jaar in de medezeggenschapsraad zitten.  

Leerkrachtgeleding:
Monica Bocxe
Heleen van Driel
Luuk Meekes

Oudergeleding:
Marijke van der Knaap
Jerry Leliveld
Martijn van der Zon


De zittingstermijn bedraagt 3 jaar en bestaat uit maximaal 2 termijnen. In principe treedt er per jaar minimaal één lid van zowel het team als de ouders af. Er wordt in het voorjaar een oproep gedaan aan ouders om zitting te nemen in de MR. Als meerdere ouders zich aanmelden dan worden er verkiezingen gehouden. Voor teamleden worden geen verkiezingen gehouden. In goed onderling overleg wordt er binnen het team bepaald wie er zitting in de MR hebben.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad bepaalt, samen met de directie, het beleid op school. Vaak neemt de directie initiatieven waar we als de medezeggenschapsraad over praten om vervolgens aan te geven of we het er wel of niet mee eens zijn. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen bij de directie waarvan we vinden dat er over gesproken moet worden. Ook u als ouder kunt onderwerpen aandragen door contact op te nemen met een van de ouderleden van de MR. Deze zal er dan voor zorgen dat dit onderwerp in de MR vergadering  met de directie wordt besproken. U kunt ook een mailtje sturen naar mr.rietkraag@wijdevenen.nl Het moeten dan wel onderwerpen zijn die meerdere ouders aangaan. Individuele kinderen en/of leerkrachten worden niet in de MR besproken. Voor onderwerpen die alleen u of uw eigen kind(eren) aangaan is de aangewezen weg eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind, en als u er met de leerkracht niet uit komt met de directie. Mocht u er met de directie ook niet uitkomen dan kunt u altijd een van de ouderleden van de MR om advies vragen, of vragen een onderwerp op de agenda van een MR vergadering te zetten. Zoals al aangegeven moeten het dan wel om beleidsmatige onderwerpen gaan. Denk dan aan zaken als beleid m.b.t. de tussenschoolse opvang, verzuimbeleid, toelating en verwijdering van school, de veiligheid op school, verandering van schooltijden etc.

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
Als MR hebben we vier soorten van rechten: informatierecht,  instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

Informatierecht:
Mocht de MR weten dat de directie een bepaald beleidsvoornemen heeft waar ze niet met de MR over wil praten, dan heeft de MR het recht op informatie. De MR kan de directie dan vragen toch over een specifiek onderwerp in de MR toelichting te komen geven.

Instemmingsrecht:
Voor een aantal beleidsterreinen op school geldt dat als de directie iets wil wijzingen ze dit niet mogen doen zonder dat de gehele MR daar mee instemt. Denk dan bijvoorbeeld aan de onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, beleid m.b.t. ouderparticipatie, overdracht en fusie, het schoolreglement, alles m.b.t. veiligheid, gezondheid, welzijn, de klachtenregeling of het sponsoringbeleid. Bij sommige onderwerpen hoeven alleen de ouders of alleen de teamleden hun instemming te geven.

Adviesrecht:
Er zijn ook onderwerpen waar de directie om een advies vraagt aan de MR. Als de MR geen positief advies uitbrengt dan mag de directie een bepaald voornemen toch tot uitvoer brengen. Maar er moeten dan wel zwaarwegende argumenten zijn om dit te doen. Vaker wordt er bij een negatief advies overleg gevoerd met de MR om een bepaald voornemen zo aan te passen dat de MR wel een positief advies kan geven. Denk hier bij aan onderwerpen op het gebied van vakantieregeling, de procedure voor toelating en/of verwijdering van school, het meerjarig financieel beleid, alles omtrent het gebouw en het beheer daarvan of de procedure voor de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. 

Initiatiefrecht:
Tot slot kan de MR zelf ook het initiatief nemen om onderwerpen op de agenda te zetten. Dit kan zijn naar aanleiding van ouders die contact opnemen met de MR, of wanneer er zich bijzondere zaken voordoen op onze school.

Kortom: de MR speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Bent u nieuwsgierig geworden, of denkt u wellicht; "dat is iets voor mij", aarzel dan niet contact op te nemen met een van ouderleden of teamleden van de MR. Of woon een keer een vergadering bij. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. Op het MR deel van de website van De Rietkraag, en in de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd.  

2024 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline